Skip to main content

Vijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem

Het Expertisecentrum PFAS heeft vijf oplossingen uitgewerkt om de huidige knelpunten rondom baggeren en grondverzet weg te nemen. 

Lees de publicatie:  pdfVijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem

Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en GenX

Voor PFAS (per- en polyfluoralkyl stoffen) zijn op dit moment geen duidelijke, officiële interventiewaarden voorhanden. De huidige ad-hoc interventiewaarden uit de RIVM-rapporten uit 2016 voor PFOS en uit 2018 voor PFOA zijn achterhaald door de recente publicatie van risicogrenzen voor PFAS. Voor een goede inschatting van risico’s en saneringsnoodzaak bij historische gevallen is behoefte aan goed onderbouwde toetsingswaarden op interventiewaardeniveau.

De maatgevende risicogrenswaarden zijn op een enkele uitzondering na inmiddels bekend en de methodiek van het afleiden van interventiewaarden ligt eveneens vast (NOBO 2008). Als Expertisecentrum PFAS hebben we op basis van deze methodiek het interventiewaardeniveau of het indicatieve niveau voor ernstige verontreiniging (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX afgeleid.  

pdfInterventiewaarden_PFOS_PFOA_GenX.pdf

Reactie Expertisecentrum PFAS op Tijdelijk Handelingskader

Het Expertisecentrum PFAS heeft veel reacties ontvangen na de publicatie van het Tijdelijk Handelingskader PFAS.  Zoals toegezegd hebben wij deze reacties gerubriceerd en in een brief verwoord richting het ministerie. Het Expertisecentrum PFAS wil op korte termijn in overleg met het ministerie om samen oplossingen te vinden voor de gerezen knelpunten. 

Risicogrenzen bodem voor het gebruik van pfas-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt

PFOS en PFOA zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen behoren tot de groep poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en zijn door mensen gemaakt. Deze stoffen zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door fabrieksemissies en incidenten, zijn PFAS in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

RIVM_risicogrenzen_PFAS_akkerbouw_en_veeteelt_2019.pdf

Consequenties en achtergronden tijdelijk handelingskader PFAS

Op 8 juli jl. heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf dat moment worden partijen geacht conform dit tijdelijk handelingskader te handelen.

Lees verder:

consequenties_tijdelijk_handelingskader_PFAS.pdf