Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis werken samen aan kennisontwikkeling en -deling.

Achtergrondinformatie

Het Expertisecentrum PFAS is in 2012 opgericht toen duidelijk werd dat de Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS-stoffen zoals PFOA en PFOS) in hoog tempo een probleem worden voor mens en milieu. Voor de bodemmarkt is het op dat moment nog een categorie nieuwe verbindingen die is omgeven met veel technische, juridische en beleidsmatige vragen.

PFAS zijn onder meer toegepast in brandblusschuim, textielbehandeling en als oppervlaktebehandeling in de metaalindustrie. PFOS en PFOA zijn de bekendste stoffen van deze stofgroep. Deze twee verbindingen zijn PBT; persistent, bioaccumulatief en toxisch. Dit betekent concreet dat de stoffen in het milieu in het geheel niet afbreken, zich ophopen in mens en dier en bovendien al bij lage concentraties toxische effecten laten zien. PFOS is opgenomen in de Stockholm-conventie over persistente organische verontreinigingen en daarmee is het gebruik ervan in Nederland eindig. Wat blijft is de erfenis uit het verleden. Kennis rondom het aantal locaties, het gedrag in het milieu, de risico’s en de saneringsmogelijkheden is essentieel.

In de Verenigde Staten en de Europese Unie staan de PFAS stoffen en andere ‘emerging contaminants’ volop in de belangstelling. We constateren dat Nederland, ooit een gidsland op milieugebied, hierin (nog) niet meedoet. Programma’s om op milieugebied kennisontwikkeling te bevorderen worden afgebouwd en beleidsmatig krijgt het milieuwerkveld minder aandacht. Om deze reden beoogt het Expertisecentrum PFAS een impuls te geven aan de samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, kennisinstellingen, probleemhebbers en dienstverleners over de problematische stofgroep PFAS. Marktpartijen kunnen zich gezamenlijk inzetten om Nederland weer belangrijk te maken op milieugebied, maar bovenal om menselijke en maatschappelijke schade te voorkomen als gevolg van de aanwezigheid van deze 'nieuwe bedreigingen' in ons milieu.

Witteveen+Bos en TTE Consultants hebben in september 2013 het startsymposium van het Expertisecentrum PFAS georganiseerd. Arcadis is in 2015 aangesloten bij dit Expertisecentrum en is met haar mondiale kennis en ervaring van PFAS een welkome aanvulling. Begin 2016 is het tweede symposium georganiseerd waarin twee belangrijke producten van de deelnemende partijen worden gepresenteerd: de inventarisatie van Europees beleid voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en OVAM, en het NICOLE/CONCAWE document over de eigenschappen en milieueffecten van PFAS. Beide documenten geven een up-to-date overzicht van de stand van zaken in 2016 en zijn internationaal gewaardeerde naslagwerken.

Nadat in 2015 maatschappelijke onrust ontstaat in Dordrecht als blijkt dat omwonenden jarenlang via de lucht zijn blootgesteld aan PFOA, neemt de aandacht voor PFAS toe. Anno 2016 constateren we dat bouwprojecten dreigen te worden stilgelegd als gevolg van het ontbreken van een handelingskader voor deze nieuwe stofgroep. Er ontstaan conflicten tussen partijen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In het buitenland wordt ondertussen veel kennis en ervaring opgedaan bij tal van locaties waar PFAS wordt aangetroffen. Het momentum voor actie in Nederland neemt toe, en het Expertisecentrum neemt daarom het initiatief voor het opstellen van een omvangrijk meetprogramma en het opstellen van onderzoeksvoorstel voor een Handelingskader PFAS in Nederland en Vlaanderen. Het Expertisecentrum werkt hierin samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, OVAM, RIVM, provincies en gemeenten. Het Meetprogramma loopt inmiddels op meer dan 25 locaties, het opstellen van het Handelingskader gaat naar verwachting begin 2017 van start.

Het Expertisecentrum PFAS beschikt door haar activiteiten, onderzoek en netwerk over actuele kennis uit binnen- en buitenland. Wij dragen deze kennis uit via deze website, fora, symposia, en publicaties. Het Expertisecentrum is beschikbaar voor vragen over PFAS. U kunt uw vragen richten aan de contactpersonen van de betrokken organisaties.

TTE-PFAS-def.jpg

Factsheets PFOS/PFOA

De feiten over PFOS/PFOA op een rij

Presentaties

Bekijk de presentaties van onze symposia over PFOS